ඇරයුම් පිළිගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

Accept and Reject Requests

Mindada.lk

Last Update vor 3 Jahren

  • ඔබට ලැබුණු ඇරයුම් බැලීමට නම් " ලැබුණු ඇරයුම් " button එක click කර ලැබුණු ඇරයුම් පිටුවට යන්න.


  • ඔබ විසින් ඇරයුම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේදී එයට හේතුව ඇතුලත් කල යුතු වේ.  • ඔබට ලැබුණු ඇරයුම් ඔබ විසින්   ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්නම් එය " ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත " ලෙස සටහන් වේ.


  • ඔබට ලැබුණු ඇරයුම් පිළිගැනීම සදහා " පිළිගන්න " button එක click කරන්න.


  • ඇරයුම පිළිගැනීම අනුමත කරන්න. අනුමත කළ වහාම ඔබ දෙපලගේ දුරකථන අංක ස්වයන්ක්‍රීයව හුවමාරු කෙරේ.


  • ඔබට ලැබුණු ඇරයුම් ඔබ විසින් පිළිගෙන ඇත්නම්  එය " පිළිගෙන ඇත. දුරකථන අංකය ලබාගන්න " ලෙස සටහන් වේ.


  • " පිළිගෙන ඇත. දුරකථන අංකය ලබාගන්න " button එක click  කිරීම මගින් ඔබට අදාළ සහකරුගේ හෝ සහකාරියගේ දුරකථන අංකය ලබා ගත හැක.


Was this article helpful?

14 out of 16 liked this article