ඔබගේ ගිණුමේ දුරකතන අංකය තහවරු කර ගන්නා ආකාරය

How to verify your Phone Number

Mindada.lk

Last Update 5 months ago

01. පළමු පියවර


  • menu click කර "ගිණුම තහවරු කරන්න"  පිටුවට යන්න .      
  • ඉහත රුපයේ දෙක්වෙන පරිදි "දුරකථන අංකය තහවරු කරන්න " යන Button එක click කරන්න.
  • sms එකක් හරහා ඔබගේ දුරකථන අංකය තහවරු කර ගැනීමට "sms එකක් හරහා" button එක click කරන්න.
  • ඔබගේ මින්දද ගිණුම සක්‍රීය කරගැනීම සදහා මුලින්ම 'pin අංකය ලබාගන්න' button එක click කරන්න. එවිට ඔබේ දුරකථන අංකයට pin අංකයක් යොමු කරනු ලැබේ.
  • ඔබගේ දුරකථන අංකයට ලැබුණු pin අංකය මෙහි pin අංකය ලෙස යොදා 'සක්‍රීය කරන්න' button එක click කරන්න. 
  • වැදගත් : ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැකි නිසා ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න.


උපදෙස් බලන්න

Was this article helpful?

70 out of 93 liked this article