විදේශ දුරකථන අංකයක් භාවිතා කරමින් මින්දද ගිණුමකට ලියාපදිංචි වන ආකාරය

Register using a Foreign Number

Mindada.lk

Last Update 4 months ago

  • මෙම සේවාව ඔබට ලබා ගත හැක්කේ www.mindada.lk හරහා පමණි.


  • දේශීය දුරකථන අංක වලට මෙන්ම විදේශ දුරකථන අංක වලටද මෙම සේවාව දැන් නොමිළේ ලබා දීමට මින්දද කටයුතු කර ඇත.


  • මුල් පිටුවේ ඉහල ඇති මින්දද ගිණුමට ඇතුල්වීම form එකේ ඔබේ දුරකථන අංකය හා ඔබ කැමති අකුරු හෝ අංක 6කට වැඩි රහස් පදයක්(password) දී මින්දද ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ඔබට පුළුවන්.


  • නැවත ඔබේ මින්දද ගිණුමට ඇතුල්වීමේදී එම රහස් පදය(password) අවශ්‍ය බැවින් එය මතක තබාගන්න.
  • ඔබට අදාල රටෙහි නම තෝරා ඔබගේ ගිණුම සම්පුර කරන්න.


  • විදේශ දුරකථන අංකයක් යොදා සකස් කරන ලද මින්දද ගිණුම් වල විදේශ ගිණුමක් යන්න පෙන්වන අතර එම නිසා යෝජනා සොයා ගැනීමේදී ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රමුකත්වයක් හිමිවේ.


  • වැදගත් : ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැකි නිසා ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න.


උපදෙස් බලන්න

Was this article helpful?

28 out of 33 liked this article