ඔබේ දුරකථන අංකය  හරහා මින්දද ගිණුමකට ලියාපදිංචි වන ආකාරය

Register with Phone

Mindada.lk

Last Update 4 maanden geleden

  • මින්දද ගිණුමකට ලියාපදිංචිවීම සදහා ඔබ මුලින්ම මින්දද ඇප් එක ඔබේ දුරකතනයට download කරගත යුතුයි. නැත්නම් ඔබට මින්දද වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නත් පුළුවන්.
  • මුල් පිටුවේ ඉහල ඇති මින්දද ගිණුමට ඇතුල්වීම form එකේ ඔබේ දුරකථන අංකය හා ඔබ කැමති අකුරු හෝ අංක 6කට වැඩි රහස් පදයක්(password) දී මින්දද ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ඔබට පුළුවන්.   • නැවත ඔබේ මින්දද ගිණුමට ඇතුල්වීමේදී එම රහස් පදය(password) අවශ්‍ය බැවින් එය මතක තබාගන්න.  • වැදගත් : ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැකි නිසා ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න.


 උපදෙස් බලන්න

Was this article helpful?

95 out of 116 liked this article