ඔබේ ඡායාරූපය වෙනස් කර ගන්නා ආකාරය.

How to Change Profile Picture

Mindada.lk

Last Update há um ano

  • මාගේ ගිණුම පිටුවෙහි ඇති "camera" icon එක click කිරීම මගින් ඔබට ඔබගේ ඡායාරූපයක් මින්දද ගිණුමට එකතු කර ගත හැක.
  •  "Choose File " button එක මත click කරන්න.


  •  ඔබගේ ඡායාරුපයක් තෝරා ගෙන එම ඡායාරූපය ඇතුළත් කරන්න.


  •  "ඡායාරූපය දිස්විය යුත්තේ" යන්න මගින් ඔබට ඔබ ඇතුළත් කරන ලද ඡායාරූපය දිස්වන ආකාරය තෝරා ගත හැක.

  • ඔබ ඇරයුම් යවන හා ඇරයුම් ලැබී පිළිගන්න ගිණුම් වලට පමණක් හෝ මින්දද වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඕනෑම අයෙකුට ඔබගේ ඡායාරූපය දිස්වන ආකාරයට ඔබට ඔබගේ ඡායාරූපය ඇතුළත් කරගත හැක.


  • "අවසන් කරන්න" button එක click කිරීම මගින් ඔබගේ ඡායාරූපය ගිණුමට ඇතුලත් වේ


Was this article helpful?

10 out of 13 liked this article