ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර වීමට හේතුව දැනගැනීම

Know the block reason of your Mindada account

Mindada.lk

Last Update hace 4 meses

වැදගත් : ඔබට මින්දද සේවයේ එක ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැකි නිසා ඔබේ මින්දද ගිණුම අවහිර නොවී පවත්වාගැනීමට පහත උපදෙස් තරයේ පිළිපදින්න.

උපදෙස් බලන්න

  • ඔබගේ මින්දද ගිණුම අවහිර වී ගිණුමට ඇතුළු වීමට නොහැකි නම් +94712822822 දුරකථන අංකය අමතා අප සමග සම්බන්ද වී විස්තර දැනගත හැකිය

Was this article helpful?

136 out of 186 liked this article